Bijlage 1

Algemene Voorwaarden Ziedan.

­­

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ziedan gesloten overeenkomsten.

 

Versie 22072013

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van Ziedan. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of elke andere vorm van levering van producten.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ziedan en een opdrachtgever waarop Ziedan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ziedan, voor de uitvoering waarvan

derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ziedan en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Ziedan gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Ziedan is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 19 % BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven. 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige opdrachten. 5. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ziedan een aanvang met het uitvoeren vande opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en

bedingen binden Ziedan eerst nadat deze schriftelijk door Ziedan zijn bevestigd. 6. Ziedan stelt offertes met grote zorg samen met als doel de totale kosten in beeld te brengen. Bij eventuele veranderingen in uren en/of tarieven op basis van de nacalculatie zal Ziedan de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. Ziedan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ziedan het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ziedan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ziedan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ziedan zijn verstrekt, heeft Ziedan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Ziedan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ziedan is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Ziedan kenbaar behoorde te zijn.

5. Opdrachtgever vrijwaart Ziedan voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 6. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Ziedan te allen tijde gerechtigd om haar naam op het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ziedan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ziedan de opdrachtgever

hiervan tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ziedan daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal Ziedan geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ziedan kunnen worden toegerekend. 6. Additionele wensen van de opdrachtgever tijdens het productie- en / of postproductieproces welke niet zijn opgenomen in de offerte worden als extra kosten in rekening gebracht. Deze extra kosten worden berekend volgens een vast uurtarief. De opdrachtgever wordt hiervan eerst op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Ziedan en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Ziedan derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ziedan, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 6. Indien Ziedan met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ziedan niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 7. Ziedan is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Ziedan kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. 8. Bovendien mag Ziedan het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ziedan dat in redelijkheid niet van Ziedan mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 10. Ziedan zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Ziedan zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 11. Indien opdrachtgever de door Ziedan kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Ziedan genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven, op een door Ziedan aan te

geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ziedan op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Ziedan hanteert een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Artikel 10. Gebruik

1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ziedan van de productie

voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Ziedan bekend te zijn gemaakt.

2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van

Ziedan niet gerechtigd de productie ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. 3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ziedan veranderingen in de voorlopige of definitieve producties, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Ziedan overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 5. Ziedan heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de productie te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde

resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele

opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 11. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 2. Indien Ziedan hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten

1. Eventuele klachten van afgeleverde werken dienen op straffe van verval binnen 7 werkdagen na de factuurdatum aan Ziedan schriftelijk te kennen worden gebracht. Na verloop van deze termijn worden afgeleverde werken en facturen aanzien als aanvaard. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Ziedan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 13. Voortijdige verbreking

1. Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de opdrachtgever of om een aan de opdrachtgever te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten gefactureerd worden. Aan de gepresteerde werken door Ziedan zijn dan door de opdrachtgever geen rechten meer te ontlenen. De gepresteerde werken zullen door Ziedan vernietigd worden.

Artikel 14. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Ziedan voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Ziedan informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze

dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ziedan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ziedan niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Ziedan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ziedan zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover Ziedan ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

Artikel 17. Auteursrecht

1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor de opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in het bezit van Ziedan. Ook alle afgeleverde producties van Ziedan vallen onder het auteursrecht. Een productie van Ziedan mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt  zonder de toestemming van Ziedan. In geval van inbreuk op of misbruik van het auteursrecht stelt Ziedan de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk wat juridische consequenties met zich meebrengt. Het is voor de opdrachtgever echter wel mogelijk de “gebruiksrechten” af te kopen in overeenstemming met Ziedan.

Artikel 18. Muziekgebruik en muziek auteursrechten 1. Voor muziekgebruik (van stukken behorend tot het BumaStemra repertoire) in producties moeten auteursrechten (kosten) afgedragen worden aan de auteursrechten organisatie BumaStemra. De kosten voor dit muziekgebruik kunnen achteraf pas bepaald worden door deze organisatie. Ziedan berekent deze kosten volledig door op basis van nacalculatie en voegt deze toe aan de eindfactuur.

Artikel 19. Voice-over

1. De kosten voor het gebruik van een voice-over (ingesproken stem) kunnen in bepaalde gevallen pas achteraf bepaald worden en worden doorberekend op basis van nacalculatie, deze wordt toegevoegd aan de eindfactuur. Indien dit niet zo is, wordt dit in de offerte kenbaar gemaakt.

Artikel 20. Ruw materiaal

1. Ruw materiaal (de onbewerkte beelden van de opname tape) wordt nooit getoond aan de opdrachtgever en blijft ten allen tijde eigendom van Ziedan.

Artikel 21. Vertoningsgereed

Het filmwerk geldt als voltooid op het tijdstip waarop het vertoningsgereed is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, beslist de producent wanneer het filmwerk vertoningsgereed is.

Artikel 22. Aanpassingen

Na oplevering van de eerste versie van het audiovisueel programma, heeft de opdrachtgever recht op het kosteloos benutten van twee aanpassingsronden. Aan eventuele aanpassingen na deze aanpassingsronden zijn additionele kosten verbonden. Deze worden doorberekend op basis van nacalculatie en aan het eindfactuur toegevoegd

Artikel 23. Digitalisatie van analoge beeld- en geluidsdragers 1. Ziedan is niet aansprakelijk voor schades aan films die ontstaan zijn door ouderdom, foutief bewaren en andere onbekende oorzaken. 2. Ziedan heeft alle professionele apparatuur in huis om analoge beeld- en geluidsdragers te digitaliseren en deze over te zetten op DVD. Dit gebeurt met grote zorg. Ziedan kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht er tijdens dit proces schade ontstaan aan de beeld- en / of geluidsdragers.

Artikel 24. Archivering1. Van elke afgeleverde productie (met uitzondering van de gedigitaliseerde analoge beeld- en geluidsdragers) bewaart Ziedan voor de tijd van tenminste een half jaar na aflevering een kopie in het eigen archief. De opdrachtgever kan zodoende altijd een nabestelling doen als de eigen beelddrager beschadigd of verloren is. Mocht door onvoorziene omstandigheden het archief van Ziedan (en dus de beelddrager) beschadigd raken dan zijn hier door de opdrachtgever geen rechten aan te ontlenen en kan Ziedan niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 25. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Ziedan en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.␣